Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

– schronisko.walbrzych.pl

– bip.schronisko.walbrzych.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Niewiadomski, e-mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 74 84 24 223. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu położone jest przy ul. Władysława Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych.

Tel.: 74 84 24 223

Tel.: 510 084 734
e-mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

 1. Aby dostać się na teren Schroniska należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.

 2. Budynek administracyjny nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem przed budynkiem. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach.

 3. Na teren Schroniska nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych